รายละเอียดโครงการ

งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญแสดงถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ งานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนารวมถึงยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้บัณฑิต ให้ความสนใจ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของนักศึกษาให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะเพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนาการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาได้แสดงองค์ความรู้ใหม่ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 8 หลักสูตรโดยมีพันธกิจ คือ การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดประชุมการประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
1) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
2) กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5) การบริหารการจัดการ
อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมอันจะนาไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระดับชาติ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษาที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติ


กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป


ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference)

ปฏิทินกำหนดการ
การประชุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th FIT National Conference

กิจกรรม ระยะเวลา

เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
ส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565
วันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 27 พฤษภาคม 2565


ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
การประชุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th FIT National Conference

ประเภทผู้เข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,200 บาท
อาจารย์ / ข้าราชการ / นักวิจัย 1,500 บาท
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 131-4-13879-1
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาราชวิถี
ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565

กำหนดการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th FIT National Conference

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด กล่าวเปิดโดยท่านอธิการบดี

กล่าวรายงาน : โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

กล่าวเปิดงาน : โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์


09.00 - 09.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง "5G และ New Technology กับโลกสังคมดิจิทัลใหม่"

บรรยายโดย : ดร.สหะ ตันอังสนากุล รองผู้อำนวยการ บจม. ทรู คอร์เปอเรชั่น (TRUE) ผ่านระบบออนไลน์


09.45 - 17.00 น. เริ่มนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละห้องประชุม
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (Technologies and Industrial)

การออกแบบ (Designs)

การบริหารและการจัดการ (Managements)


09.45 - 17.00 น. ห้องสำหรับนำเสนอผลงานวิจัย

โดยผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

- ห้องพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 : meet.google.com/umx-zxsq-agx

- ห้องนำเสนอผลงานวิจัย 1 (รหัส E001-E005 และ รหัส S001-S010) : meet.google.com/ieg-siqj-zdx

- ห้องนำเสนอผลงานวิจัย 2 (รหัส T001-T016) : meet.google.com/zhc-cftr-hqg

- ห้องนำเสนอผลงานวิจัย 3 (รหัส T017-T023 และ รหัส M001-M010) : meet.google.com/anm-edqs-fmq

- ห้องนำเสนอผลงานวิจัย 4 (รหัส D001-D017) : meet.google.com/exw-haxy-cdb

- ห้องนำเสนอผลงานวิจัย 5 (รหัส D018-D034) : meet.google.com/idv-bvsj-fwk

- ห้องนำเสนอผลงานวิจัย 6 (รหัส D035-D052) : meet.google.com/eze-jjkh-dfw
-
Background การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหาร 12.00 - 13.00 น. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม