ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ศ.ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ สถาบันวิทยสิริเมธี
2. ศ.ดร. นราธิป วิทยากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. รศ.ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. รศ.ดร. ธีร
ะวัฒน์ จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. รศ.ดร พีระพล ยุวภูษิตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6. รศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
7. รศ.ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. รศ.ดร. อารุญ เกตุสาคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. รศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. รศ.ดร.
ณรงค์ สังวาระนที มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11. ผศ.ดร. มงคล พัชรวงศ์สิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12. ผศ.ดร. กฤดิธกฤต ทองสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13. ผศ.ดร. ปทุมทอง ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14. ผศ.ดร. ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15. ผศ.ดร. จรัญญา พหลเทพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16. ผศ.ดร. ญาณินทร์ รักวงศ์วาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17.
ผศ.ดร. เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18. ผศ.ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
20. ผศ.ดร. วชิระ แสงรัศมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
21. ผศ.ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. ผศ.ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23. ผศ.ดร. ปรีชญา ครูเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24. ผศ.ดร. ชนมภัทร โตระสะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25. ผศ.ดร. วัฒน์ พลอยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26. ผศ.ดร. ขวัญใจ สุขก้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27. ผศ.ดร. พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28. ผศ.ดร. พรภวิษย์ บุญศรีเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29
. ผศ.ดร. ณรัล ลือวรศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
0. ผศ.ดร. นรินทร์ กุลนภาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3
1. ผศ. วินัย หมั่นคติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
32.
ผศ. ชัชวาล นิมโรธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3
3. ผศ. เชิดศิริ นิลผาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3
4. ดร. ภคมน ปินตานา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
5. ดร. ศรีดารา ติเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
6. ดร. นันทิยา ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3
7. ดร. ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
8. ดร. สุพจน์ พรหมพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3
9. ดร. อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40. ดร. มติ ห่อประทุม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
41. ดร. ณิชานันท์ เสริมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
42. ดร. กนกวรรณ พรหมพยัคฆ์ นักออกแบบอิสระ